DRINKS | DANCE | SOCIALIZE

ALGEMENE VOORWAARDEN M.B.T. RESERVERINGEN / RITMO ZAALVERHUUR

1.1 Bevestiging, aanbiedingen en overeenkomsten
1.1.1. Mondelinge toezeggingen, opdrachten, Reserveringen en/of andere uitlatingen van welke aard dan ook van werknemers van Ritmo Zaalverhuur zijn enkel rechtsgeldig en bindend indien schriftelijk bevestigd door de bevoegde vertegenwoordigers van Ritmo Zaalverhuur. Elektronische communicatie, zoals email, wordt ook als schriftelijk aangemerkt.
1.1.2. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij het aanbod zelf uitdrukkelijk schriftelijk anders aangeeft. Verder geldt dat alle door Ritmo Zaalverhuur gedane aanbiedingen terzake de totstandkoming van een overeenkomst en/of Reservering onder het voorbehoud zijn gemaakt van de beschikbare voorraad en ruimte. Doet Ritmo Zaalverhuur binnen een redelijke termijn na de aanvaarding van het aanbod of de Reservering een beroep op dit voorbehoud, dan wordt de overeenkomst geacht niet te zijn ontstaan.
1.1.3. Offertes, aanbiedingen, Reserveringen dan wel andere voorstellen zijn gebaseerd op de door de Gast verstrekte inlichtingen, wensen en gegevens.
1.1.4. Ieder der partijen is gerechtigd de overeenkomst of door middel van een aangetekend schrijven zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, indien de in gebreke zijnde partij ook na schriftelijke sommatie stellende een redelijke termijn, in gebreke blijft haar verplichtingen na te komen.
1.1.5. Ritmo Zaalverhuur heeft overigens het recht, met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst, middels een buitengerechtelijke verklaring de Reservering, overeenkomst en/of de aanbiedingen geheel of gedeeltelijk te beëindigen dan wel te annuleren, indien de Gast een natuurlijke persoon is bij overlijden van de Gast, indien de Gast een verzoek indient tot wettelijke schuldsanering, indien voor de Gast faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd dan wel de Gast in staat van faillissement wordt verklaard of surseance van betaling wordt verleend of indien de onderneming van de Gast waarmee de overeenkomst is gesloten wordt geliquideerd of beëindigd, nders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoegen van ondernemingen. In deze gevallen is elke vordering van Ritmo Zaalverhuur op de Gast direct en volledig opeisbaar.
1.1.6. Reserveringen voor (een) Gast(en) aangegaan door tussenpersonen (tussenpersonen, andere horecabedrijven, e.d.), al dan niet in naam van hun relatie(s), worden geacht mede voor rekening en risico van deze tussenpersonen te zijn gesloten. Ritmo Zaalverhuur is aan tussenpersonen geen commissie of provisie, hoe ook genaamd, verschuldigd, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen. Gehele of gedeeltelijke betaling van het verschuldigde door de Gast zal de tussenpersoon in dezelfde mate bevrijden.
1.1.7. Ritmo Zaalverhuur is te allen tijde bevoegd om voor en gedurende de uitvoering van de Reservering nadere eisen te stellen ten aanzien van de voorbereiding, uitvoering, verloop en/of afsluiting van de Reservering, zoals eisen omtrent de procedure, veiligheid, sluitingstijd, etc. In het geval de Gast niet akkoord is met de eisen dan wel de Reservering niet conform de nieuwe eisen wenst, is Ritmo Zaalverhuur bevoegd de Reservering per direct te beëindigen, waarbij de Gast enkel verplicht is de tot dan toe afgenomen Diensten te vergoeden.
1.1.8. Na het einde van de overeenkomst, om welke reden dan ook, kan de Gast geen rechten meer aan de overeenkomst ontlenen, tenzij schriftelijk anders afgesproken.

2.1 Annulering door Gasten, algemeen
2.1.1. Buiten het bepaalde in dit artikel is de Gast niet bevoegd een Reservering te Annuleren, tenzij de Gast gelijktijdig met de Annulering onherroepelijk aanbiedt de hierna bepaalde bedragen te betalen. Iedere Annulering wordt geacht een dergelijk aanbod te omvatten. Annulering dient schriftelijk en onder vermelding van datum te geschieden.
2.1.2. Ingeval van No-show zal de Gast in alle gevallen verplicht zijn om tenminste de Reserveringswaarde te betalen. Dit met een minimum bedrag van € 200,00 Excl. BTW.
2.1.3. Bij gedeeltelijke Annulering van overeengekomen Diensten zijn de onderstaande bepalingen slechts pro rata van toepassing op de gedeeltelijke Annulering.
2.1.4. Alle redelijke kosten die Ritmo Zaalverhuur reeds voor de Annulering heeft gemaakt dienen door de Gast te allen tijde volledig aan Ritmo Zaalverhuur te worden vergoed. De ontvangen bedragen worden in mindering gebracht op de Reserveringswaarde.

3.1. Annulering van een Reservering
3.1.1. Voor de Annulering van een Reservering geldt het volgende. Bij Annulering:
- meer dan 30 (dertig) dagen voor de datum van de Reservering is geen vergoeding verschuldigd;
- 30 (dertig) dagen of minder, maar meer dan 15 (vijftien) dagen, voor de datum van de Reservering, zal de Gast minimaal 50% van de Reserveringswaarde verschuldigd zijn;
- 15 (vijftien) dagen of minder, maar meer dan 7 (zeven) dagen voor de datum van de Reservering, zal de Gast minimaal 75% van de Reserveringswaarde verschuldigd zijn;
- 7 (zeven) dagen of minder voor de datum van de Reservering zal de Gast minimaal 100% van de Reserveringswaarde verschuldigd zijn.
- Bovenstaande bedragen hebben een minimum van € 200,00 (Excl BTW).


Meldingen en aanpassingen:
Ritmo Zaalverhuur behoudt zich het recht voor op elk ogenblik deze
Algemene Voorwaarden te wijzigen.
info@clubritmo.nl

* Verificatie code: